31 October 2019

Komisaun A PN konsidera paraser JSMP kona-ba OJE 2020 ba setór justisa no sei uza bainhira audénsia ho instituisaun relevante sira

JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
 PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU
Komunikadu Imprensa
Parlamentu Nasionál
30 Outubru 2019                                      

Komisaun A PN konsidera paraser JSMP kona-ba OJE 2020 ba setór justisa no sei uza bainhira audénsia ho instituisaun relevante sira

Iha Tersa-feira, 29 Outubru 2019, Komisaun A, Parlamentu Nasionál (PN) halo audénsia ho ekipa JSMP hodi ko’alia kona-ba proposta Lei Orsamentu Jerál Estadu (OJE) tinan 2020, partikularmente orsamentu ba setór justisa nian.

Iha audénsia ne’e, Diretór Interinu JSMP, Sr. Casimiro dos Santos aprezenta pontu deskobrimentu sira iha setór justisa tuir monitorizasaun JSMP nian. Pontu sira ne’e mak hanesan kestaun fasilidade, rekursu umanu no dezenvolvimentu rekursu umanu ka kapasitasaun.

“JSMP apresia aas tebes Parlamentu Nasionál, partikularmente Komisaun A nia konsiderasaun no konvite ba audénsia ida ne’e hodi rona JSMP nia hanoin kona-ba OJE 2020 ba setór justisa nian. JSMP espera katak dadus ka informasaun sira ne’ebé JSMP aprezenta ne’e bele sai hanesan referénsia ruma ba distintu deputadu sira bainhira halo diskusaun ba orsamentu setór justisa nian. Nune’e bele koloka orsamentu ne’ebé realístiku tuir nesesidade no kapasidade ezekusaun ne’ebé iha,” dehan Diretór Interinu JSMP, Casimiro dos Santos.

JSMP mós agradese ba Komisaun A, Parlamentu Nasionál tanba iha momentu hanesan pela-primeiravés iha istoria JSMP bele mai iha Komisaun A atu fó hanoin kona-ba proposta orsamentu jerál estadu nian liga ho setór justisa.

Iha audénsia ne’e, Prezidente Komisaun A ho Viseprezidente Komisaun A, inklui membru komisaun sira seluk konsidera dadus sira JSMP nian ne’e loos no nu’udar faktu sira ne’ebé akontese iha setór justisa no sei uza informasaun sira ne’e bainhira halo diskusaun no debate iha audénsia ho autór judisiáriu sira inklui ministériu relevante sira kona-ba proposta orsamentu jerál estadu nian ba setór justisa.

Informasaun detallu kona-ba JSMP nia paraser bele asesu iha ne’e http://jsmp.tl/wp-content/uploads/Paraser-kona-ba-OJE-2020-ba-set%C3%B3r-justisa_TETUM-1.pdf


Atu hatene informasaun liutan bele kontaktu:

Casimiro dos Santos
Diretór Interinu JSMP
HP: 77257466 | 3323883

No comments: