05 December 2016

Tribunál Rekursu husu JSMP atu halo observasaun substánsial ba tribunál sira

JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU


Komunikadu Imprensa
10 Maiu 2016

Tribunál Rekursu husu JSMP atu halo observasaun substánsial ba tribunál sira

Iha 05 Maiu 2016, ekipa JSMP ne’ebé kompostu husi diretór no kordenador unidade sira halo audénsia ho Meritíssima Dra. Maria Natercia Gusmão nu’udar Prezidente Interina Tribunál Rekursu. Dra. Maria Natercia Gusmão  agora dadaun subsitui Prezidente Tribunál Rekursu durante Prezidente Tribunál Rekursu, Dr. Guilhermino da Silva, iha auzensia tanba kondisaun saúde. Audiénsia ne’e hala’o iha Tribunál Rekursu Kaikoli Dili.

Audiénsia ne’e ho obejtivu atu intrega relatóriu anuál JSMP kona-ba Observasaun Jerál ba Setór Justisa (OJS) 2015 no Relatóriu Atividade Lejislativu Parlamentu Nasionál 2015. Durante audénsia ne’e JSMP uja atu diskute kestaun asesibilidade julgamentu iha Tribunál Rekursu no aprezenta JSMP nia deskobrementu sira relasiona ho funsionamentu tribunál distritál sira no Parlamentu Nasionál liuhosi JSMP ninia relatóriu anuál hirak ne’e.

Meritíssima Dra. Maria Natercia Gusmão, agradese JSMP tanba sai ona parseiru di’ak ba tribunál sira. Dra. Gusmão husu atu JSMP halo observasaun substansiál no analiza tuir provizaun legal aplikavel sira atu iha balansu entre krítika hirak ne’e no kualidade krítika ne’e rasik..

“Audénsia ne’e importante tanba tribunál rekursu bele fó fatin no oportunidade ba JSMP atu hasoru malu ho juis tribunál rekursu no bele diskute diretamente  JSMP nia rezultadu monitorizasaun ho juis sira,” dehan Diretór ezekutivu JSMP, Luis de Oliveira Sampaio.

Iha relatóriu OJS ba tinan 2015 nian, JSMP rekomenda asuntu rua ba Tribunál Rekursu atu konsidera, liuliu iha rekomenasaun númeru 10 no 11 hosi relatóriu OJS ne’ebé subliña kona-ba

10. Tribunál Rekursu tenke konsidera publika oráriu julgamentu no atualiza nia website atu asegura desizaun sira atualizadu no publika kedas desizaun sira ne’ e depoisde halo julgamentu.

11. Tribunál Rekursu tenke hala'o julgamentu barak liu no permite prosesu hirak ne'e atu hetan asesu husi monitór/observadór sira iha tribunál hodi garante katak prosesu hirak ne’e transparente no nakloke ba kontrolu públika.

Aleinde ne’e, JSMP mós diskute kestaun seluk kona-ba interpretasaun ba Artigu 113 (1) no (2) Konstituisaun RDTL relasiona ho imunidade ba membru Governu sira. Asuntu ne’e mós elabora iha JSMP nia rekomendasaun númeru 22 hosi relatóriu OJS ne’e (relatóriu kompletu bele asesu iha www.jsmp.tl)

JSMP haksolok tebes tanba Tribunál Rekursu nakloke-an no hakarak kolabora ho JSMP. Audénsia ne’e taka ho intrega relatóriu observasaun Jerál Setór Justisa 2015, no Relatóriu Observasaun Parlamentár 2015.

ETLJB

No comments: