22 December 2009

JULGAMENTU ADIA TANBA JUIZ NIA KONDISAUN SAUDE LA PERMITE

East Timor Judicial System Monitoring Program 21/12/2009 - JULGAMENTU ADIA TANBA JUIZ NIA KONDISAUN SAUDE LA PERMITE - Iha mediu de fulan Dezembru tinan ida ne’e, Juiz iha Tribunal Distrital de Oe-Cusse la hala’o ninia aktividade hanesan bai-bain halo Julgamentu ba kazu balun ne’ebe maka notifikadu tiha ona antes atu prosesa. Aktividade julgamentu la konsegue hala’o tanba Juiz iha tribunal refere nia kondisaun la permite (Moras) nune’e sei trata nia kondisaun iha Dili. Nune’e mos Ministeriu Publiku (MP) ne’ebe maka reprezentante estadu halo akuzasaun ba ema ne’ebe maka komete krime ne’e mos sei iha Dili tanba nia familia hetan aksidente trafiku.

Iha dia 15 de Dezembru 2009 liu husi Ofisial da Justisa informa ba lezado katak aksidente trafiku ho Numeru Prosesu 47/PCO/2009/TDO la bele realiza tanba razaun Juiz moras. Nune’e julgamentu sei adia ba loron seluk iha tinan foun 2010. Konaba prosesu ida ne’e tribunal sei hato’o notifikasaun foun ba partes sira atu hahu sira nia kazu.

Tuir JSMP nia observasaun iha dia 14-15 de Dezembru 2009, aktividade julgamentu iha Tribunal Oe-Cusse provizoriamente la iha tanba Juiz nia kondisaun la permite(moras). Nune’e mos la iha kazu ne’ebe maka urjente atu julga. Tuir informasaun ne’ebe maka JSMP hetan husi Ofisial Justisa iha tribunal refere hateten katak, durante fulan Dezembru julgamentu oituan deit tanba kazu ne’ebe to’o iha tribunal oituan. Nune’e mos iha kazu balun ne’ebe maka adiadu tanba arguidu muda fatin sem fo informasaun ba tribunal.

Tuir estatistika ne’ebe maka JSMP hetan iha nia observasaun hatudu katak kazu foun ne’ebe maka regista iha tinan ida ne’e 48 no kazu tuan ne’ebe maka pendente iha 18. la iha informasaun konaba kazu desididu, maibe ida ne’e hatudu katak sei iha impedementus barak ne’ebe maka tribunal refere hasoru, nune’e presiza esforsu barak liu tan atu hamenus kazu krime sira ne’ebe maka sei pendente iha tinan foun oin mai.

Atu hetan informasaun kle’an favor kontaktu: Luis de Oliveira Sampaio Diretor Ezekutivu JSMP
Diresaun e-mail: luis@jsmp.minihub.org Landline: 3323883

No comments: