16 March 2010

JSMP Provedor Direitus Umanus no Justica (PDHJ) Reeleitu ba Segundu Mandatu

Marsu 2010 Iha dia 10 fulan Marsu 2010, Parlamentu Nasional, liu hosi Sesaun Plenariu , halo votasaun Presidente Provedor Direitu Umanuz no Justisa (PDHJ). Kandidatu ba pozisaun ne’e mak Sr. Sebastiao dias Ximenes no Sr. Ivo Valente. Rezultadu husi votasaun ne’e hatudu katak Sr. Sebastião Dias Ximenes re eleito fila fali ba Kargu Provedor Direitus Umanus no Justica (PDHJ) ho votus afavor 35, abstein 1, husi total deputadus 57 hodi halakon kandidatu Ivo Valente nebe hetan deit votus afavor 21 no abstain ida.

Eleisaun ba pozisaun kargu Presidente PDHJ ne’e halao baseia ba agenda serviso Parlamento Nasional no projeito de resolusaun no II 2009 ne’eb’e aprova husi Presidente Parlamento Nasional Fernando Lasama de Araujo no promulga husi Presidente da Republika Jose Ramos Horta iha loron 7 Julho 2009 atu halo auditoria ou hili fila fali kargu ba PDHJ.

Tuir observasaun JSMP liu hosi Peskizador JSMP ba Projeitu Observasaun Parlementu (POP) nota katak plenaria Parlamento Nasional uza sistema eleisaun sekreto (rahasia). Hafoin elisaun, Presidente Parlamento Nasional Fernando Lasama de Araujo fo parabens ba Sebastiao Dias Ximenes tanba bele eleito fila fali atu lidera tan instituisaun PDHJ badala rua. Liu husi oportunidade nee mos Presidente anunsia formalmente ba publiku katak, tomada depose ba Sebastiao Dias Ximenes sei halao iha Sexta feira loron 12 Marsu semana nee.

Aproveita oportunidade ne’e, JSMP hakarak kongratula distintus deputadu sira ba esforsu no tempu atu agenda plenariu ba prosesu ne’e. Maske lolos prosesu elisaun ba pozisaun refere halao iha antes tinan 2009 nia rohan, maibe JSMP hanoin katak, prosesu hot-hotu tenke hetan apresiasaun. Maske nune’e JSMP nafatin sublina atu hadia jestaun adminitrasaun agenda Parlamentu Nasional atu evita adiamentu sira ne’ebe la nesesáriu.

Partikularmente, JSMP hakarak kongratula Provedor re-eleito ba pozisaun ne’e. JSMP hein katak ho re eleitu fali ba pozisaun ne’e bele hatutan, hametin no hadia diak liu tan planu sira ne’ebe seidauk bele implementa iha periodu premeira mandatu. JSMP mos rekomenda atu hadia diak liu tan relasaun no koperasaun instituisional ho entidades hotu, liu-liu ho organizasaun sira ne’ebe servisu besik iha area direitu umanus atu konsolida diak liu rede no servisu protesaun ba direitu umanus. JSMP hanoin katak hametin relasaun institutional entre PDHJ ho organizasaun sosiedade sivil sira iha area direitu umanus sei konsolida liutan rede servisu no sei produz rezultadu servisu koletivu ne’ebe sei produtivu liu ba esforsu atu promove valores direitus umanus no proteze sira ne’ebe vulneravel.

Atu hetan informasaun kle’an favor kontaktu: Luis de Oliveira Sampaio Direitor Ezekutivu JSMP Diresaun e-mail: luis@jsmp.minihub.org Landline: 3323883

No comments: