24 April 2010

Ofisial ne’ebe Akompaña Testamuña ba Kazu Krize 25 de Maiu 2006, Halo Protesta hasoru Tribunal ba Orariu Julgamentu ne’ebe la Konsistente

JSMP Abril 2010 - Kontinuasaun prosesu re-julgamentu kazu 25 de Maiu 2006 ne’ebé maka hahu iha Tersa feira dadersan, 20/4 ho ajenda rona depoimentus testemuña sira ne’ebé maka notifikadu suspende tiha ba fali lorokraik tanbá iha akontesementu ki’ik ida ne’ebé maka mosu iha tribunal laran. Akontesementu ne’e akontese bainhira prosesu rona depoimentus testemuña EL sei la’o dadauk. Iha sala Julgamentu ofisial F-FDTL ida ne’ebé maka akompaña testemuña membru F-FDTL mai tribunal ko’alia ho lian maka’as hodi halo protesta hasoru Juiz konabá orariu julgamentu ne’ebe la konsisten no pontual tuir saida mak hakerek iha karta notifikasaun. Testemuña ne’ebe nu’udar membru F-FDTL sente la haklsok tanbá sira iha servisu barak ne’ebé maka tenke halo. Nune’e ofisial F-FDTL ne’e husu ba Juiz atu respeita orariu ka agenda ne’ebé maka notifika iha karta notifikasaun ne’ebé maka sira simu ona.

Tanbá reasaun hosi ofisial ne’e desturbe prosesu julgamentu, nune’e Juiz suspende 5 minutus hodi esplika ba ofisial refere konabá lala’ok prosedimentu tribunal nian. Maibe depois minutus suspensaun prosesu nian hotu no tribunal kontinua fali atu rona depoimentus husi testemuña, ofisial F-FDTL refere kontinua questiona no sujere ba Juiz atu esplika tan konabá tempu pontualidade bainhira (sa oras) maka testemuña membru F-FDTL sira fo sira nia depoimentus.

Hare ba situasaun ida ne’e la du’un permite atu kontinua prosesu julgamentu, tanbá membru F-FDTL ne’e kontinua halo desturbe nune’e Juiz prezidente deside suspende julgamentu ne’e atu kontinua fali iha tuku 14:00 lokraik.

Tuir JSMP nia observasaun katak akontesementu hanesan ne’e bele impede tribunal nia kna’ar nu’udar orgaun soberania ida iha Estadu Direitu Demokratiku nian. Maske JSMP konkorda katak dalabarak liu tribunal abandona orariu ba julgamentu, maibe nu’udar instituisaun mais dignu iha Estadu Direitu ida nia laran, JSMP hosu ema hotu inklui membru ka ofisial instituisaun Estadu nian hot-hotu tenke respeita instituisaun tribunal.

JSMP enkoraza no fo hanoin hikas ba entidades hot-hotu ne’ebé direta ka indireta iha relasaun ho notifikasaun tribunal nian atu kolabora diak nune’e tribunal bele hala’o sira nia kna’ar ho diak no dignidade hodi nune’e bele haforsa liu tan ita nia sistema justisa ne’ebe metin liu no diak liu tan iha futuru mai. Ba kazu refere, JSMP apela ba Instituisaun partansia ba individu ka elementu ne’e, atu hatudu sira nia disiplina hodi hakruk no respeita funsionamentu tribunal ho liveremente. Atu prevene no antisipa esperensia hanesan iha futuru, JSMP enkoraza tribunal atu aplika Artigu 283 (1) no (2) Kodigu Penal kona-ba Koasaun ba Majistradu kuandu sirkunstánsia atitude sira hanesan ne’e akontese fila fali.

JSMP mos enkoraza tribunal atu hatudu sira nia konsistensia atu respeita kualker meuz ne’ebe tribunal pronunsia, atu la prejudika prosesu no liu-liu atu hatudu dignidade instituisaun tribunal nian. Tanba aleinde kestaun dignidade instituisaun tribunal nian, kualker komunikadu ne’ebe mai hosi tribunal konsidera no hahi nu’udar lei ne’ebe ema hotu tenke tuir inklui notifikasaun ba orariu julgamentu nian.


Atu hetan informasaun kle’an favor kontaktu: Luis de Oliveira Sampaio Direitor Ezekutivu JSMP Direisaun e-mail: luis@jsmp.minihub.org Landline: 3323883

No comments: