14 February 2010

JSMP:Sumariu Julgamentu ba Kazu sira iha Tribunal Distrital Baucau

Sumariu Kazu Tribunal Distrital Baucau Periodu: Janeiru 2010 Sumariu Julgamentu ba Kazu sira iha Tribunal Distrital Baucau - Iha fulan Janeiru loron 18 – 21 2010, JSMP hala’o monitorizasaun ba julgamentu kazu krime sira iha Tribunal Distrital Baucau. Durante loron hirak ne’e Tribunal refere hala’o prosesu rekonsiliasaun ba kazu tolu, desizaun ba kazu ida, no kazu rua seluk adia. Informasaun ne’ebe JSMP hetan antes katak julgamentu kazu mos sei hala’o iha loron 18 Janeiru maibe realidade iha loron ne’ebe refere laiha julgamentu, nune’e orariu julgamentu foin hahu iha loron 19 to’o 21 Janeiru.

Tuir mai informasaun kompletu:

A. Loron 19 Janeiru 2010, Audensia Kazu Dano (estraga sasan) ho Nu. Kazu 239/crm.s/2009/TDB, hasoru arguidu HS
Iha audensia ne’e, dirize husi Juiz internasional Diogo Ravara, rekere uluk ba parte sira atu halo rekonsiliasaun ba kazu ne’e ho sugestaun tolu mak hanesan tuir mai ne’e;

1. arguidu tenke rekonhese nia sala

2. arguidu husu deskulpa ba vitima

3. arguidu sei la halo tan perturbasaun ba vitima liuliu ba estraga toos ne’ebe partense ba vitima.

Vitima ho arguidu simu rekerementu ne’e, maibe vitima husu ba tribunal karik se bele haruka arguidu atu selu indemnizasaun tamba arguidu estraga vitima nia to’os. Juiz rezeita rekerimentu ne’e tamba vitima la informa ofisialmente liu husi autos ne’ebe iha.

Tuir JSMP nia observasaun katak prosesu tradusaun la’o la dun diak tamba duru basa dala ruma husu fali ba prokurador (Jose da Costa Ximenes) atu halo tradusaun maibe Juiz la halo intervensaun. Juiz deklara hakotu kazu ne’e liu husi rekonsiliasaun. Juiz, Ministeriu Publiku (MP), no Defensor Publiku (DP) Dr. Rui Guterres enkoraza parte vitima no arguidu atu hato’o asaun sivil ida kona ba rai ne’ebe agora dadauk parte sira disputa.

B) Loron 20 Janeiru 2010, Kazu Ofensas Corporais, ho Nu Kazu 247/crm.s/2009/TDB, Arguidu: JC.

Kazu ne’e dirize husi Juiz Afonso Carmona, Ministeriu Publiku reprezenta husi Dr Jose da Costa Ximenes, no Dr Rui Guterres reprezenta Defensor Publiku.

Julgamentu ba kazu ne’e la konsege hala’o tanba tamba vitima la hetan notifikasaun. Situasaun ne’e akontese tamba tribunal la hatene vitima nia paradeiru. Julgamentu ba kazu ne’e sei adia ba loron ne’ebe la determinadu depende Tribunal kuandu hetan fali vitima nia hela fatin ka paradeiru. Prosesu adia la hala’o iha sala julgamentu maibe hala’o deit iha sala servisu Juiz nian.

C) Loron 20 Janeiru 2010, Audensia ba Kazu Ofensas Corporais, ho Nu Kazu 87/Crm.S/2009/TDB, Arguida CS.

Audensia ne’e dirize husi Juiz Dr Diogo Ravara, Ministeriu Publiku reprezenta husi Dr Jose da Costa Ximenes, no Defensor Publiku reprezenta husi Dr Rui Guterres

Juiz uza nia kompentensia hodi rekere ba vitima no arguidu atu halo rekonsiliasaun ho razaun tamba Kazu Ofensas Corporais simples iha posibilidade atu halo rekonsiliasaun. Juiz husu ba parte sira atu labele halo tenik no tenki moris respeita malu. Arguidu husu deskulpa no promete atu la halo tenik. Vitima mos aseita nune’e Juiz deklara taka kazu ne’e.

D) Loron 20 Janeiru 2010 Sentensa ba Kazu Ofensas Corporais, ho Nu Kazu 213/crm.s/2009/TDB. Arguidu: MC.

Julgamentu ne’e dirize husi Juiz Dr Diogo Ravara, Ministeriu Publiku Dr Jose da Costa Ximenes, DP mak Dr Rui Guterress

Dala uluk liu Juiz lee faktu provadu no la provadu ba arguidu maibe antes hato’o desizaun, juiz halo komparasaun entre Kodigu Penal Indonesia no Kodigu Penal Timor Leste (TL) kona ba artigu ida ne’ebe mak benefisia ka hakman liu arguidu. Hodi nune’e juiz deside uza Kodigu Penal Timor Leste artigu 145.1 hodi kondena arguidu no fo multa $ 45.00 no selu taxa administarasaun Tribunal $ 10.00.

E) Loron 21 Janeiru 2010, Audensia ba kazu Dano (estraga sasan) ho Nu Kazu 67/crm.s/2009/TDB, ho arguidu JG no AF

Julgamentu ba kazu refere dirize Juiz Dr Diogo Ravara, Ministeriu Publiku: Dr Jose da Costa Ximenes no Dr Rui Guterres reprezenta Defensor Publiku.

Parte sira hotu konkorda atu halo rekonsiliasaun depois rona rekerimentu husi Juiz. Parte vitima ho arguidu konkorda ho razaun katak resolve tiha ona kazu ne’e liu husi dalan tradisional.

F) 21 Janeiru 2010, Audensia ba kazu ofensas corporais ne’ebe komete husi membru PNTL ho Nu Kazu 235/crm.s/2009/TDB ho Arguidu JM.

Julgamentu ne’e dirize husi Juiz Afonso Carmona, Ministeriu Publiku Benvinda do Rosario, Advogada Privadu nee’be reprezenta kliente mak Dra Mujariah Amaral.

Depois rona akuzasaun ne’ebe le husi Juiz, prokurador halo kedas intervensaun atu adia audensia kazu ne’e tamba prokurador hotu hotu tenke partisipa iha enkontru ida iha Lospalos. Prokuradora ne’e argumenta liu tan katak Eskritoriu Prokurador Geral Republika hato’o tiha ona karta anunsiu ofisial ida ba tribunal hotu hotu kona ba asuntu ne’e. Juiz husu opiniaun ruma husi parte defeza maibe parte defeza refere fali ba tribunal atu foti desizaun. Tribunal deside adia julgamentu ne’e ba loron 25 Janeiru 2010.

Atu hetan informasaun kle’an liu favor kontaktu: Luis de Oliveira Sampaio Direitur Eksekutivu JSMP Diresaun Email: Luis@jsmp.minihub.org Tlf: 3323883

No comments: